۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
شرح وظایف

 

معرفی و شرح وظایف واحد
 
معرفی مدیریت دارو و مواد تحت کنترل
 
مدیریت دارو و فرآوردهای بیولوژیک و مواد در زمینه سیاست گذاری و نظارت برروند تدارک و توزیع دارو، اجرا و اعمال ضوابط و مقررات صدور مجوز داروخانه ها و شرکت های پخش دارو و صدور پروانه ها، کنترل و بازرسی از داروخانه ها و شرکت های پخش دارو در استان فعالیت دارد. در حال حاضر این مدیریت دارای واحدهای زیر می باشد:
 
واحد امور داروخانه ها و صدور پروانه
 
 o صدور پروانه تأسیس و مسئول فنی.
 
 o صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی.
 
 o صدور گواهی اشتغال.
 
 o تکمیل مدارک مسئول فنی و انتقال سرمایه و جابجایی ارسالی از شبکه ها.
 
 o بررسی مدارک ارسالی از انجمن داروسازان.
 
 o تمدید پروانه تأسیس و مسئول فنی.
 
 o بررسی پرونده جهت ثبت پایان کار داروخانه و مسئول فنی.
 
 o مکاتبات مربوط به مسئول فنی، انتقال سرمایه، جابجایی داروخانه، قائم مقامی و ... و جدید التأسیس.
 
 o ثبت نام تأسیس و محاسبه امتیاز.
 
 o صدور حواله الکل برای مراکز درخواست کننده در صورت تائید.
 
 o ثبت کروکی و کارشناسی از مکان داروخانه.
 
 o تائید نهایی کروکی انتقال مکان داروخانه تائید شده.
 
 o بررسی محل و تائید کروکی داروخانه های بیمارستانی و نیز بررسی تغییر مکان داروخانه ها یا انبار ها.
 
 o پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری.
 
 o آماده سازی مدارک جهت طرح در کمیسیون ماده 20.
 
 o ابلاغ رای کمیسیون به متقاضیان.
 
 o تنظیم صورتجلسه کمیسیون ماده 20 و ارسال به سازمان غذا و دارو .
 
واحد تدارک و توزیع دارو
 
 o ارزشیابی های فصلی از شرکتهای پخش دارو.
 
 o بازدید ادواری از شرکتهای پخش دارو.
 
 o اعلام معایب شرکتهای پخش و فوریتی دارو و رونوشت به سازمان غذا و دارو.
 
 o ارسال گزارش بازدیدهای ادواری و ارزشیابی های فصلی در پایان هر فصل به سازمان غذا و دارو.
 
 o بازدید اولیه از انبار معرفی شده شرکتهای پخش.
 
 o تائید نهایی محل انبار دارویی شرکت پخش و ارسال گزارش به سازمان غذا و دارو.
 
 o پیگیری کمبودهای دارویی از طریق شرکت های پخش و وارداتی.
 
 o اعلام کمبودهای دارویی به قطب کشوری و سازمان غذا و دارو.
 
 o نظارت بر تهیه و تدارک داروهای یارانه ای ( پیوند، تالاسمی، شیمی درمانی ) و خاص.
 
 o نظارت بر امحاء داروهای تاریخ گذشته و ضایعاتی در شرکتهای پخش.
 
 o تائید انبار الکل شرکتهای پخش.
 
 o بررسی درخواست های داروخانه های متقاضی توزیع قرص ریتالین.
 
واحد بازرسی و  نظارت
 
 o بازرسی از داروخانه های تابعه (نظارت بر عملکرد داروخانه های تحت پوشش).
 
 o ارزشیابی  داروخانه های تابعه.
 
 o ارسال پرونده تخلفات مربوط به داروخانه به کمیسیون قانونی ماده 11 دانشگاه
 
 o کارشناسی اقلام غیر مجازو قاچاق مکشوفه از مراکز غیر مجاز توسط نیروی انتظامی و ارائه گزارش
 
 o در صورت گزارش یا کشف مکان تولید، توزیع و ارائه اقلام دارویی و آرایشی غیر مجاز اعزام کارشناس و تهیه صورتجلسه کارشناسی
 
 o بازرسی و کارشناسی عطاریها، فروشگاههای مکمل ورزشی و ... در معیت نیروی انتظامی.
 
 o ارسال پرونده تخلفات مربوط به عطاریها و فروشگاههای... عرضه کننده داروهای غیر مجاز به مراجع قضایی.
 
 o اخذ شکایات تلفنی، حضوری و مکتوب از داروخانه ها با مراکز غیر مجاز.
 
 o کارشناسی مکان نگهداری و مصرف مراکز درخواست کننده الکل.
 
 o صدور حواله الکل برای مراکز درخواست کننده در صورت تائید.
 
 o نظارت بر عملکرد داروخانه های توزیع کننده قرص ریتالین.
 
 o اعلام بخش نامه ها، ریکال های دارویی و ... به داروخانه ها از طریق سایت معاونت.
 
 o نظارت بر نحوه توزیع شیر خشک توسط داروخانه های دریافت کننده.
 
 o ارسال پرونده شکایت مربوط به تحویل اشتباه دارو به نظام پزشکی.
 
 o نظارت بر عملکرد پرسنل شاغل در شبکه ها و آموزش نیروهای طرحی جدیدالاستخدام.
 
 o ارسال پرونده تخلفات داروخانه ها به کمیسیون ماده 20.
 
 o نظارت بر سوپر مارکت های عرضه کننده داروهای غیرمجاز در معیت کارشناسان معاونت بهداشت.
 
واحد نظارت بر داروهای مخدر و اعتیادآور
 
 o تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج.
 
 o بررسی نسخ و دفاتر مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان های تحت پوشش دریافت کننده داروی مخدر.
 
 o بررسی نسخ و مدارک بیماران سرپایی.
 
 o بررسی مدارک و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی.
 
 o اخذ تعهد نامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو های مازاد بر نیاز.
 
 o تحویل دارو به مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج.
 
 o بازرسی از مراکز تحت پوشش و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر و کنترل موجودی و مصرفی.
 
 o دریافت پوکه داروهای مصرف شده توسط مراکز و بیمارستانها و بیماران سرپایی و تطبیق با میزان مصرف.
 
 o امحاء پوکه داروهای دریافتی از مراکز ترک اعتیاد ، بیمارستانها و بیماران سرپایی.
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/09/12
تعداد بازدید:
257
Powered by DorsaPortal