۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
شرح وظایف
 
شرح وظایف اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی
 
1. برنامه ریزی به منظور تهیه فهرست و به روزرسانی بانک اطلاعات کلیه ملزومات پزشکی مصرفی به تفکیک بیمارستان.

2. برنامه ریزی به منظور نیازسنجی منطقی و تعیین الویت بندی نیازهای ملزومات پزشکی مصرفی مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط.

3. برنامه ریزی، تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به نحوه خرید ملزومات پزشکی مصرفی و ابلاغ به کلیه مراکز درمانی.

4. برنامه ریزی به منظور تهیه مستندات فنی و بازرگانی مورد نیاز جهت کارشناسی فرآیند خرید به لحاظ (کیفیت و قیمت) بویژه در خریدهای متمرکز و برگزاری مناقصات.

5. برنامه ریزی به منظور برگزاری مستمر کمیته تجهیزات پزشکی به تفکیک در حوزه ی ستادی و مراکز درمانی.

6. برنامه ریزی به منظور حمایت از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل.

7. برنامه ریزی به منظور پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی با  هماهنگی و همکاری با اصناف، سازمانها، مراجع قضایی  و سایرنهادهای در استان.

8. برنامه ریزی جهت انجام بازدید و بازرسی های دوره ای و موردی به صورت مستمر در چارچوب شرح وظایف ابلاغی و مستندسازی اقدامات انجام شده.

9. برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز به صورت مستمرجهت کاربران وکارشناسان فنی تجهیزات پزشکی مستقردر ستاد، مراکز درمانی پرسنل جدیدالورود، کارآموزان و پرسنل طرحی و همچنین بازدید از نمایشگاه و همایش های تجهیزات پزشکی.

10. برنامه ریزی و برگزاری جلسات مشترک و به صورت مستمر  بین کارشناسان تجهیزات پزشکی مستقر در حوزه ستادی معاونت درمان و معاونت غذا و دارو دانشگاه به منظور بهره برداری از توان کارشناسی کلیه همکاران و انجام نظارت و بازدیدهای مشترک وتقسیم بعضی از امور محوله.

11. برنامه ریزی جهت ارتقاء برنامه های جاری و بازبینی دستورالعمل ها، بخشنامه ها و چک لیستهای موجود.

12. نظارت برنحوه اجرای دستورالعمل خرید (تأمین) ملزومات پزشکی مصرفی درکلیه مراکز درمانی (اعم از دولتی وخصوصی) و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور بویژه خرید ملزومات.

13. نظارت بر اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده در حوزه تجهیزات پزشکی مصرفی وثبت کلیه اقدامات، مستندات و هزینه ها صورت پذیرفته  و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از مفاد قراردادهای مذکور.

14. نظارت بر داروخانه ها (اعم از دولتی وخصوصی) درخصوص رعایت برنحوه اجرای دستورالعمل ابلاغی خرید (تأمین) ملزومات پزشکی بویژه خرید ملزومات پزشکی از فهرست و با قیمت مصوب اعلام شده در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی و خرید سایر کالاهای خارج از فهرست از زنجیره توزیع و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.

15. نظارت بر واحدهای صنفی توزیع و عرضه کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و فهرست ابلاغی تجهیزات پزشکی مجاز قابل عرضه در واحدهای صنفی در منطقه تحت پوشش مطابق با دستورالعمل ابلاغی و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.

16. نظارت بر اجرا و ثبت مشخصات ملزومات پزشکی مصرفی (شامل شرکت فروشنده، مارک (برند)، مدل (سایز)، تاریخ انقضاء و قیمت) مطابق فاکتورهای خرید درسیستم HIS مراکز درمانی، و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.

17. نظارت بر امحاء تجهیزات ملزومات پزشکی مصرفی و تنظیم فهرست مشخصات از کالاهای مذکور و تنظیم صورتجلسه امحاء.

18. نظارت بر نحوه نگهداری، انبارش و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط مراکز درمانی، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی در منطقه تحت پوشش مطابق با دستورالعمل های ابلاغی ، و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.

19. نظارت برکلیه امور تفویض شده از طرف اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به دانشگاه ها ، و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور.

20. نظارت بر صورتحساب های (فاکتورها و پیش فاکتورهای) صادره از طرف شرکت ها و واحدهای صنفی در حوزه خرید وخدمات پس از فروش تحهیزات پزشکی سرمایه ای و ملزومات مصرفی و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.

21. صدور/ تمدید شناسنامه فعالیت برای واحدهای صنفی توزیع و عرضه کننده و شرکت های توزیع و عرضه کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی در منطقه تحت پوشش با رعایت ضوابط ابلاغی.

22. اجرای آنالیز ABC و نظارت کامل بر فاکتورهای خرید محصولات گروه A .

23. ثبت دقیق و اطلاع رسانی رویدادهای ناخواسته (Adverse Events) و مشکلات کیفی کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی، نظارت و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه مطابق دستورالعملهای ابلاغی.

24. ابلاغ و آموزش ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی و بالا دستی توسط مراکز درمانی و حسب مورد شرکت ها، اصناف و موسسات پزشکی.

25. تهیه چک لیست های داخلی جهت نظارت بر کلیه مواردی که موضوع آن در شرح وظایف آمده است (در صورت عدم وجود).

26. تهیه آمار (فورمولاری) ملزومات پزشکی به تفکیک مراکز درمانی.

27. تهیه فهرست ماهیانه از بدهی مراکز درمانی دانشگاه بابت ملزومات پزشکی مصرفی با مشخصات (نام شرکت، نام مراکز درمانی، نام محصول و تاریخ صدور فاکتور).

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/09/12
تعداد بازدید:
278
Powered by DorsaPortal